UCHWAŁA NR 0007.71.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2022