UCHWAŁA NR 0007.37.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 22.06.2020r. , znak IR-XI.0552.6.2020.2 na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie

nr 0007.77.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Spichlerz w Tuliszkowie