UCHWAŁA NR 0007.18.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie

bezprzetargowym