Zarządzenie nr 0050.90.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  29.08. 2019 roku

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2019 roku, informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półroczse 2019 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.