Zarządzenie nr 0050.74.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  23 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:" Remont nawierzchni chodnika przy Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie".