Uproszczona oferta

realizacji zadania publicznego