Wspólny Plan Gospodarki Odpadami
dla gmin – członków
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
- aktualizacja na lata 2009 – 2012
z perspektywą na lata 2013 – 2020