Zenon Matuszewski

 

od

(powołany uchwałą RM Nr II/4/98)

 

Tadeusz Kopczyński

 

od  17 lipca 2001 roku do dnia 18 listopada 2002 roku

(powołany uchwałą RM Nr XXXII/186/01)


Kompetencje burmistrza

 

Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje uchwały Rady Miejskiej  i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza w szczególności należy:

O      przygotowywanie projektów uchwał rady,

O      określanie sposobu wykonywania uchwał,

O      gospodarowanie mieniem komunalnym,

O      wykonywanie budżetu,

O      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

O      wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.

            Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy.