Rejestr uchwał Rady Miejskiej 1990 - 1994

 

 1. I/1/90 z dnia 2.06.1990r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Tuliszkowie
 2. I/2/90 z dnia 2.06.1990r . w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 3. I/3/90 z dnia 2.06.1990r . w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego.
 4. I/4/90 z dnia 2.06.1990r . w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady GiM w Tuliszkowie
 5. II/5/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie wyboru Burmistrza GiM w Tuliszkowie.
 6. II/6/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie wyboru Z-cy Burmistrza GiM w Tuliszkowie.
 7. II/7/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady GiM  w Tuliszkowie.
 8. II/8/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu GiM w Tuliszkowie.
 9. II/9/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu GiM w Tuliszkowie.
 10. II/10/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady GiM w Tuliszkowie.
 11. II/11/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady GiM w Tuliszkowie.
 12. II/12/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
 13. II/13/90 z dnia 11.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 14. III/14/90 z dnia 30.06.1990 r. w sprawie powołania Sekretarza Urzędu GiM w Tuliszkowie.
 15. III/15/90 z dnia 30.06.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika GiM w Tuliszkowie.
 16. III/16/90 z dnia 30.06.1990 r. w sprawie powołania Kierownika USC i jego Zastępcy.
 17. III/17/90 z dnia 30.06.1990 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa.
 18. III/18/90 z dnia 30.06.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowo-rzeczowego MiG T-ów na 1994 r.
 19. III/19/90 z dnia 30.06.1990 r. w sprawie ustalenia diet radnym Rady GiM w Tuliszkowie.
 20. IV/20/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie przyjęcia tymczasowego Statutu GiM w Tuliszkowie.
 21. IV/21/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu GiM w Tuliszkowie.
 22. IV/22/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie uzupełnienia składów stałych Komisji  Rady Miejskiej.
 23. IV/23/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego oraz uzupełnienia składu tej komisji.
 24. IV/24/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie oddania działek w użytkowanie wieczyste na działalność handlową.
 25. IV/25/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie powołania Zespołu do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń kandydatów na członków kolegium do spraw wykroczeń oraz przedstawienia radzie opinii o zgłoszonych kandydatach.
 26. IV/26/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM w Tuliszkowie do powoływania komisji o charakterze opiniodawczo doradczym w zakresie jego kompetencji.
 27. IV/27/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie opłaty za wydane dowody osobiste.
 28. IV/28/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie ustalenia diet dla członków Zarządu GiM Tuliszków.
 29. V/29/90 z dnia 06.09.1990 r. w sprawie wykupu gruntów na poszerzenie drogi w Krępie i m. Tuliszkowie przy ul. Targowej oraz pod parking w Tuliszkowie.
 30. V/30/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stawu w Tuliszkowie.
 31. V/31/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie rozstrzygnięcia o podziale wspólnych dla miasta i gminy organów.
 32. V/32/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Koninie i Sądu Rejonowego w Turku.
 33. V/33/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Turku.
 34. V/34/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 35. V/350/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie nieważności uchwały nr IV/27/90 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.07.1990 r. w sprawie opłaty za dowody osobiste.
 36. V/36/90 z dnia 31.07.1990 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego RM w Tuliszkowie.
 37. VI/37/90 z dnia 08.10.1990 r. w sprawie utworzenia Komisariatu Policji Państwowej w Tuliszkowie.
 38. VI/38/90 z dnia 08.10.1990 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Pojednawczej w Tuliszkowie.
 39. VI/39/90 z dnia 08.10.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowo rzeczowego MiG w Tuliszkowie na rok 1990.
 40. VII/40/90 z dnia 23.10.1990 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu GiM w Tuliszkowie.
 41. VII/41/90 z dnia 23.10.1990 r. w sprawie nieważności uchwały nr VI/38/90 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8.10.1990 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Pojednawczej.
 42. VII/42/90 z dnia 23.10.1990 r. w sprawie wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyboru  Prezydenta RP.
 43. VIII/43/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i miasta Tuliszków.
 44. VIII/44/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przez Radę Narodową MiG Tuliszków.
 45. VIII/45/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie uchwalenia ponadplanowych dochodów i wydatków w budżecie na 1990 r.
 46. VIII/46/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie uchwalenia ponadplanowych przychodów i rozchodów funduszu gminnego na 1990 r.
 47. VIII/47/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do dokonywania  przeniesień kredytów w budżecie na 1990 r.
 48. VIII/48/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie podziału pozostałości nadwyżki budżetowej za 1989 r.
 49. VIII/49/90 z dnia 19.11.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowo - rzeczowego MiG w Tuliszkowie na 1990 r. /F.S.Wsi/.
 50. VIII/50/90 z dnia 19.11.1990 r. w sprawie utworzenia sołectwa Wymysłów.
 51. IX/51/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu GiM Tuliszków.
 52. IX/52/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządu Mieszkańców m. Tuliszkowa.
 53. IX/53/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie uchwalenia statutów samorządu mieszkańców sołectw Gminy Tuliszków.
 54. IX/54/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie ustalenia diet radnym Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 55. IX/55/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie przeznaczenia działek budowlanych położonych w Tuliszkowie i Grzymiszewie do sprzedaży w drodze przetargu.
 56. X/56/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 57. X/57/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie powołania skarbnika GiM w Tuliszkowie.
 58. X/58/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 59. X/59/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa.
 60. X/60/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
 61. X/61/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
 62. X/62/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie likwidacji Posterunku Policji Lokalnej na rzecz utworzenia Komisariatu Policji w Tuliszkowie.
 63. X/63/91 z dnia 04.02.1991 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do wydawania decyzji administracyjnych.
 64. XI/64/91 z dnia 11.03.1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 65. XI/65/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i planów funduszów celowych Gminy Tuliszków za 1990r.
 66. XI/66/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GiM w Tuliszkowie.
 67. XI/67/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 r.
 68. XI/68/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatków: rolnego, od gruntów, od nieruchomości i od  posiadania psów oraz podatku od środków transportowych.
 69. XI/69/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.
 70. XI/70/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobór wody z wodociągów wiejskich.
 71. XI/71/91 z dnia 11.03.1991 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
 72. XII/72/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie aktualizacji składu Komisji Inwentaryzacyjnej  mienia komunalnego.
 73. XII/73/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Tuliszkowie przy ul. K. Zaremby do sprzedaży „TAWIKO”.
 74. XII/74/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Tuliszkowie i Grzymiszewie.
 75. XII/75/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 1990 r.
 76. XII/76/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu MGOPS w Tuliszkowie.
 77. XII/77/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie przejęcia mienia które powstanie w wyniku podziału WPWiK w Koninie oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej.
 78. XII/78/91 z dnia 31.05.1991 r. w sprawie wysokości wpłaty na fundusz amortyzacyjny za podłączenie się do istniejącej sieci wodociągowej.
 79. XIII/79/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie podziału środków Funduszu Socjalnego Wsi.
 80. XIII/80/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie przejęcia mienia urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wyrażenia stanowiska w sprawie ich dalszego utrzymania.
 81. XIII/81/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie opłaty jarmarcznej na terenie m. Tuliszkowa.
 82. XIII/82/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania dla stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 83. XIII/83/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie”.
 84. XIII/84/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu MGOK w Tuliszkowie.
 85. XIV/85/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie podziału terenowego funduszu zasobowego.
 86. XIV/86/91 z dnia 28.06.1991 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia granic, nr obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
 87. XIV/87/91 z dnia 28.06.1991 r. zmiany w planie szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego w Tuliszkowie.
 88. XV/88/91 z dnia 02.10.1991 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
 89. XV/89/91 z dnia 02.10.1991 r. w sprawie odwołania członka Zarządu GiM /L. Skubiszewskiego/.
 90. XV/90/91 z dnia 02.10.1991 r. w sprawie wyborów uzupełniających do składu Zarządu GiM w Tuliszkowie.
 91. XVI/91/91 z dnia 12.10.1991 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XIV/87/91 Rady Miejskiej z 10.09.1991r.
 92. XVII/92/91 z dnia 28.11.1991 r. w sprawie zmniejszenia budżetu oraz dokonania zmian w budżecie gminy na 1991r.
 93. XVII/93/91 z dnia 28.11.1991 r. w sprawie przeznaczenia działek budowlanych położonych w Tuliszkowie do sprzedaży.
 94. XVII/94/91 z dnia 28.11.1991 r. w sprawie przeznaczenia działki budowlanej położonej w Tuliszkowie do sprzedaży.
 95. XVII/95/91 z dnia 28.11.1991 r. w sprawie zmian nazw ulic w Tuliszkowie.
 96. XVIII/96/91 z dnia 23.12.1991 r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie GiM Tuliszków.
 97. XVIII/97/91 z dnia 23.12.1991 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1991r.
 98. XIX/98/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 99. XIX/99/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
 100. XIX/100/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
 101. XIX/101/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa.
 102. XIX/102/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie zwolnień rolników z podatku rolnego za użytki rolne na których zaprzestano produkcji rolnej.
 103. XIX/103/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu GiM w Tuliszkowie.
 104. XIX/104/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem 979/1 o pow. położonego w Tuliszkowie.
 105. XIX/105/92 z dnia 30.01.1992 r. w sprawie przeznaczenia działek handlowo – usługowych położonych w Tuliszkowie do sprzedaży w drodze przetargu.
 106. XX/106/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do ustalania opłat za pobór wody z wodociągu  miejskiego w Tuliszkowie.
 107. XX/107/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 108. XX/108/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Władysławów w zakresie komunalizacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 109. XX/109/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie nabycia gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Tuliszkowie.
 110. XX/110/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie ul. B. Patrzykąta w Tuliszkowie.
 111. XX/111/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  gruntu oznaczonego nr. Geodezyjnym 2660 o pow. 0,0898 ha położonego w Tuliszkowie (/PSS „Społem”).
 112. XX/112/92 z dnia 18.03.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntu nr 2803/5 o pow. 0,0089 ha położonego w Tuliszkowie do sprzedaży.
 113. XXI/113/92 z dnia 30.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatków: rolnego, od gruntów, od nieruchomości i od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych.
 114. XXI/114/92 z dnia 30.03.1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1991 r.
 115. XXI/115/92 z dnia 30.03.1992 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta Tuliszków.
 116. XXI/116/92 z dnia 30.03.1992 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1992 r.
 117. XXI/117/92 z dnia 30.03.1992 r. w sprawie ustalenia diet radnym, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i członkom Zarządu GiM.
 118. XXII/118/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie sposobu komunalizacji wspólnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę.
 119. XXII/119/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie uchwalenia Statutu MG Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
 120. XXII/120/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy finansowej dla leczących się.
 121. XXII/121/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do podejmowania działań w zakresie zabezpieczenia prawidłowego gospodarowania urządzeniami zaopatrzenia w wodę.
 122. XXII/122/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie nabycia gruntów pod ujęcie wody w Ogorzelczynie.
 123. XXII/123/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie  wieczyste gruntu oznaczonego nr 979/7 o pow. 2.2353 ha położonego w Tuliszkowie.
 124. XXII/124/92 z dnia 28.05.1992 r. w sprawie nabycia gruntów pod studnię w Grzymiszewie.
 125. XXIII/125/92 z dnia 11.06.1992 r. w sprawie przystąpienia GiM Tuliszków do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 126. XXIII/126/92 z dnia 11.06.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1992r.
 127. XXIII/127/92 z dnia 11.06.1992 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 1991 r.
 128. XXIII/128/92 z dnia 11.06.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oznaczonych nr 980/1 i 2480 położonych w Tuliszkowie oraz 1097 i 677 położonych w Grzymiszewie.
 129. XXIV/129/92 z dnia 09.07.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1992r.
 130. XXIV/130/92 z dnia 09.07.1992 r. w sprawie  zwiększenia budżetu gminy na 1992 r.
 131. XXIV/131/92 z dnia 09.07.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do zaciągnięcia kredytu na wodociągowanie wsi Sarbicko.
 132. XXIV/132/92 z dnia 09.07.1992 r. w sprawie przystąpienia do Związku Komunalnego  /utworzonego w celu prowadzenia Rozlewni Gazu w Koninie/.
 133. XXIV/133/92 z dnia 09.07.1992 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa.
 134. XXV/134/92 z dnia 07.09.1992 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 1992 r.
 135. XXV/135/92 z dnia 07.09.1992 r. w sprawie określenia minimum programowego w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z przedszkoli i opłat za żywienie.
 136. XXV/136/92 z dnia 07.09.1992 r. w sprawie  ustalenia wysokości czesnego w przedszkolach samorządowych w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
 137. XXV/137/92 z dnia 07.09.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie ul. B. Patrzykąta w Tuliszkowie /wykup od p. Polińskich/
 138. XXV/138/92 z dnia 07.09.1992 r. w sprawie ustalenia regulaminu Parku Miejskiego w Tuliszkowie.
 139. XXVI/139/92 z dnia 19.10.1992 r. w sprawie  zwiększenia budżetu gminy  na 1992 r.
 140. XXVI/140/92 z dnia 19.10.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod budowę studni głębinowej.
 141. XXVI/141/92 z dnia 19.10.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie ul. B. Patrzykąta w Tuliszkowie.
 142. XXVI/142/92 z dnia 19.10.1992 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej spichlerzem zabytkowym położonej w Tuliszkowie do sprzedaży w drodze przetargu.
 143. XXVII/143/92 z dnia 29.10.1992 r. w sprawie odwołania członka Zarządu GiM w Tuliszkowie /T. Glicza/.
 144. XXVII/144/92 z dnia 29.10.1992 r. w sprawie wyborów uzupełniających do składu Zarządu GiM w Tuliszkowie /B. Radzimska/.
 145. XXVIII/145/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie  gminy na 1992r.
 146. XXVIII/146/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków.
 147. XXVIII/147/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie zorganizowania świadczenia usług opiekuńczych przez Urząd GiM w Tuliszkowie.
 148. XXVIII/148/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie nabycia gruntów pod przepompownię ścieków.
 149. XXVIII/149/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży obiektu zabytkowego.
 150. XXVIII/150/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości czesnego w przedszkolach samorządowych w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
 151. XXVIII/151/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
 152. XXVIII/152/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego nr 178/9 o pow. 0.05 ha położonego w Piętnie.
 153. XXVIII/153/92 z dnia 21.12.1992 r. w sprawie komunalizacji  nieruchomości na której usytuowany jest budynek lecznicy.
 154. XXIX/154/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 155. XXIX/155/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
 156. XXIX/156/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
 157. XXIX/157/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa.
 158. XXIX/158/93 z dnia 28.01.1993 r. o zmianie  uchwały w sprawie określenia czasu zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego w przedszkolach.
 159. XXIX/159/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie uporządkowania stosunków inwestycyjnych w GiM Tuliszków.
 160. XXIX/160/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Porozumienia Kapitałowego Spółka Akcyjna.
 161. XXIX/161/93 z dnia 28.01.1993 r. opinia w sprawie przynależności GiM Tuliszków do powiatu tureckiego i woj. poznańskiego.
 162. XXIX/162/93 z dnia 28.01.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego za I półrocze 1993 r. na obszarze GiM Tuliszków.
 163. XXX/163/93 z dnia 15.02.1993 r. w sprawie ustalenia  diet radnym, Przewodniczącemu RM i członkom Zarządu GiM w Tuliszkowie.
 164. XXX/164/93 z dnia 15.02.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatków rolnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych.
 165. XXXI/165/93 z dnia 29.03.1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1992 r.
 166. XXXI/166/93 z dnia 29.03.1993 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GiM Tuliszków.
 167. XXXI/167/93 z dnia 29.03.1993 r. w sprawie uchwalenia budżetu  na 1993 r.
 168. XXXII/168/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 1993 r.
 169. XXXII/169/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie ustalenia wysokości czesnego w przedszkolach samorządowych w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
 170. XXXII/170/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do poręczenia kredytu na wodociągowanie wsi Wróblina.
 171. XXXII/171/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców Sołectw Gminy Tuliszków.
 172. XXXII/172/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 173. XXXII/173/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
 174. XXXII/174/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Piętno. /GS Malanów/.
 175. XXXII/175/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie przeznaczenia działek budowlanych położonych w Tuliszkowie do sprzedaży /Osiedle Młodych/.
 176. XXXII/176/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Tuliszkowie /Lecznica zwierząt/.
 177. XXXII/177/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie nabycia gruntów pod urządzenia zaopatrzenia w wodę /Nowy Świat/.
 178. XXXII/178/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM Tuliszków do zaciągnięcia kredytu na wodociągowanie wsi Ogorzelczyn.
 179. XXXII/179/93 z dnia 21.06.1993 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia sieci wodociągowej /na terenie gminy od WZUW/.
 180. XXXIII/180/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na  rok 1993 r.
 181. XXXIII/181/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie wysokości ceny skupu żżyta do obliczania podatku rolnego za II półrocze 1993 r. na obszarze GiM Tuliszków.
 182. XXXIII/182/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie powołania MG Zespołu ds. przejęcia szkół podstawowych i zatwierdzenia programu przejmowania szkolnictwa podstawowego przez Gminę.
 183. XXXIII/183/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Tuliszkowie w formie przetargowej.
 184. XXXIII/184/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Tuliszkowie pod budowę garaży.
 185. XXXIII/185/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Tuliszkowie w formie bezprzetargowej.
 186. XXXIII/186/93 z dnia 13.09.1993 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg  zakładowych.
 187. XXXIV/187/93 z dnia 29.11.1993 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Wróblina.
 188. XXXIV/188/93 z dnia 29.11.1993 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy socjalnej i prawnej.
 189. XXXIV/189/93 z dnia 29.11.1993 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1993 r.
 190. XXXIV/190/93 z dnia 29.11.1993 r. w sprawie podziału rezerwy w budżecie gminy na 1993 r.
 191. XXXIV/191/93 z dnia 29.11.1993 r. w sprawie nabycia nieruchomości – budynku magazynowego w Tuliszkowie /od GS/.
 192. XXXV/192/93 z dnia 23.12.1993 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tuliszkowie na okres dłuższy niż 3 lata.
 193. XXXV/193/93 z dnia 23.12.1993 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tuliszkowie.
 194. XXXV/194/93 z dnia 23.12.1993 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 1993r.
 195. XXXV/195/93 z dnia 23.12.1993 r. w sprawie nie przyjęcia prowadzenia szkół  podstawowych z dniem 01 stycznia  1994 r.
 196. XXXVI/196/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
 197. XXXVI/197/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
 198. XXXVI/198/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
 199. XXXVI/199/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości /wynagrodzenie inkasentów/.
 200. XXXVI/200/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Tuliszkowie w formie bezprzetargowej.
 201. XXXVI/201/94 z dnia 24.01.1994 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP.
 202. XXXVII/202/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1993 r.
 203. XXXVII/203/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GiM Tuliszków.
 204. XXXVII/204/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie uchwalenia budżetu GiM Tuliszków na 1994 r.
 205. XXXVII/205/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM do poręczenia kredytu na wodociągowanie wsi Nowy Świat.
 206. XXXVII/206/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzymiszew.
 207. XXXVII/207/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Smaszewie.
 208. XXXVII/208/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Tuliszkowie w formie przetargowej.
 209. XXXVII/209/94 z dnia 28.03.1994 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu GiM w Tuliszkowie.
 210. XXXVIII/210/94 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Tuliszków na 1994 r.
 211. XXXVIII/211/94 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Miejską w Tuliszkowie na wodociągowanie wsi Nowy Świat.
 212. XXXVIII/212/94 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie upoważnienia Zarządu GiM Tuliszków do dokonywania lokat terminowych.