Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2002 - 2006

 

 

 1. I/1/02 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. I/2/02 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
 3. I/3/02 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RM w Tuliszkowie.
 4. II/4/02 z dnia 25.11.2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
 5. II/5/02 z dnia 25.11.2002 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji RM w Tuliszkowie.
 6. II/6/02 z dnia 25.11.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji Rady oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
 7. II/7/02 z dnia 25.11.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM w Tuliszkowie oraz ustalenia limitu km na jazdy lokalne.
 8. II/8/02 z dnia 25.11.2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany reprezentanta GiM Tuliszkowa w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Wielkopolski.
 9. III/9/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. III/10/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r.
 11. III/11/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2003 r.
 12. III/12/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2003 r. na obszarze GiM Tuliszków.
 13. III/13/02 z dnia 11.12.2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r.
 14. III/14/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2003 r.
 15. III/15/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa na 2003 r.
 16. III/16/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia na terenie GiM Tuliszków opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej.
 17. III/17/02 z dnia 11.12.2002r . w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 18. III/18/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla GiM Tuliszków na 2003 r.
 19. III/19/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuliszków.
 20. III/20/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 21. IV/21/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2002r.
 22. IV/22/02 z dnia 22.12.2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 23. IV/23/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu GiM na 2003r.
 24. IV/24/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Tuliszkowie.
 25. IV/25/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tuliszkowie oznaczonej nr. ewidencyjnym 979/126 o pow. w formie bezprzetargowej.
 26. IV/26/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w następujących miejscowościach: Grzymiszew, Zadworna, Krępa, Wielopole, Nowy Świat, Kiszewy do kategorii dróg gminnych.
 27. IV/27/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i miasta Tuliszkowa.
 28. IV/28/02 z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
 29. V/29/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 30. V/30/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację inwestycji pn. Budowa Gimnazjum w Tuliszkowie.
 31. V/31/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 32. V/32/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie uchwalenia statutu GiM Tuliszków.
 33. V/33/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie uchwalenia statutu ZGKiM w Tuliszkowie.
 34. V/34/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze GiM Tuliszków.
 35. V/35/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność gminy na lata 2003 – 2007.
 36. V/36/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy i miasta w Tuliszkowie
 37. V/37/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Świecie w Szkołę Podstawową w Tuliszkowie – Szkoła Filialna w Nowym Świecie.
 38. V/38/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie zmiany obwodu szkoły podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.
 39. V/39/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Tuliszkowie – Szkole Filialnej w Nowym Świecie.
 40. V/40/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Grzymiszewie.
 41. V/41/03 z dnia 6.03.2003 r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny w m. Ogorzelczyn.
 42. VI/42/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 43. VI/43/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/249/2002 RM w T-wie z dnia 10.09.2002 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Smaszew o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie GiM na 2002 r.
 44. VI/44/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Smaszew”.
 45. VI/45/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2000 RM z dnia 12.12.2000 r. w sprawie zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gimnazjum w  w m. T-ów” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie GiM na 2000 r.
 46. VI/46/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w m. Tuliszków”.
 47. VI/47/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na opracowanie ekonomiczne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 48. VI/48/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 49. VI/49/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.
 50. VI/50/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.
 51. VI/51/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 52. VI/52/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków.
 53. VI/53/03 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 54. VII/54/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 55. VII/55/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – etap X, XI, XII o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 56. VII/56/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dryja.
 57. VII/57/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Babiak, gm. Tuliszków o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie GiM na 2003r.
 58. VII/58/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie  zadania pn. Budowa ul. Piaskowej, Paderewskiego oraz Placu Akacjowego w m. Tuliszków o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 59. VII/59/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządu mieszkańców m. Tuliszkowa.
 60. VII/60/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XX/131/2000 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.08.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę i miasto Tuliszków.
 61. VII/61/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie zmiany uchwały II/6/02 Rady Miejskiej z dnia 25.11.2002 r. w sprawie diet dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących komisji Rady oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 62. VII/62/03 z dnia 20.06.2003 r. w sprawie wykazu zamierzeń inwestycyjnych na obszarze GiM Tuliszków.
 63. VIII/63/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 64. VIII/64/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew- Babiak” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 65. VIII/65/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 66. VIII/66/03 z dnia 29.08.2003 r. w VIII/67/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zadania pod nazwą „Budowa ul. Piaskowej z odcinkiem ul. Paderewskiego oraz Pl. Akacjowy wraz z kanalizacją deszczową o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003r.
 67. VIII/67/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – etap XI i XII o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 68. VIII/68/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków.
 69. VIII/69/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków.
 70. VIII/70/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 71. VIII/71/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/02 z dnia 25.11.2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
 72. VIII/72/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych.
 73. IX/73/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 74. IX/74/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ogorzelczyn gm. Tuliszków” oraz budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piętno gm. Tuliszków.
 75. IX/75/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikaami w m. Tuliszków – etap XI o wartości przekraczającej kwotę określona w budżecie na 2003 r.
 76. IX/76/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – etap XII o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 77. IX/77/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie użyczenia nieruchomości na terenie oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 78. IX/78/03 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zaliczenia Placu Akacjowego w Tuliszkowie do kategorii dróg gminnych.
 79. X/79/03 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu  Oddział Zamiejscowy w Koninie oraz Sądu Rejonowego w Turku.
 80. X/80/03 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza GiM w Tuliszkowie oraz limitu km.
 81. X/81/03 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 82. X/82/03 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/02 RM z dnia 25.11.02 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
 83. XI/83/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004r.
 84. XI/84/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie zwolnień podmiotowych od podatku od nieruchomości na 2004 r.
 85. XI/85/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/03 RM  z dnia 11.12.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 86. XI/86/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2004 r. na obszarze GiM Tuliszków.
 87. XI/87/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2004 r.
 88. XI/88/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.
 89. XI/89/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004r.
 90. XI/90/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie m. Tuliszkowa oraz sołectwa Grzymiszew na 2004 r.
 91. XI/91/03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia na terenie GiM Tuliszków opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej.
 92. XII/92/03 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2003 r.
 93. XII/93/03 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych w Zadwornej do kategorii dróg gminnych.
 94. XII/94/03 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
 95. XII/95/03 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
 96. XII/96/03 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego rady, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczacych Komisji rady oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 97. XII/97/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
 98. XIII/98/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie Szkoły Podstawowej  w Tuliszkowie - Szkoły Filialnej   w Nowym Świecie.
 99. XIII/99/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych dla GiM Tuliszków na 2004 r.
 100. XIII/100/04 z dnia 26.02.2004 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w m.    Grzymiszew.
 101. XIII/101/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w m.    Tuliszków
 102. XIII/102/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie odstąpienia  od sporządzenia miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu górniczego zlokalizowanego na działce    oznaczonej nr ewidencyjnym 498 w m. Tarnowa
 103. XIII/103/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tuliszków
 104. XIV/104/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/65/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja" o wartości przekraczającej kwotę określona w budżecie GiM na 2003 r.
 105. XIV/105/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/64/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn "Przebudowa drogi Grzymiszew - Babiak"
 106. XIV/106/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie zmiany uchwały IX/75/03  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12.09.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "budowa kanalizacji sanitarnej - etap XI"
 107. XIV/107/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie uchylenia uchwały VIII/66/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Budowa ul. Piaskowej z odcinkiem ul. Paderewskiego oraz ul. Pl. Akacjowy wraz z kanalizacją deszczową w m. Tuliszków
 108. XIV/108/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu GiM Tuliszków na 2004 r.  
 109. XV/109/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2003r.
 110. XV/110/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w MGOPS w Tuliszkowie
 111. XV/111/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie  ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
 112. XV/112/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie rocznego programu współpracy w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego
 113. XV/113/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tuliszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 114. XV/114/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 115. XV/115/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/00 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12.12.2000 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa gimnazjum w mieście Tuliszkowie o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2004 r.
 116. XV/116/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2004 r.
 117. XV/117/04 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII"
 118. XVI/118/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/03 RM w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew - Babiak" o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 119. XVI/119/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/03 RM w Tuliszkowie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XI" o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 120. XVI/120/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/03 RM w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m.  Dryja" o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 121. XVI/121/04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2004r.
 122. XVI/122/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na realizację inwestycji pn. "Budowa gimnazjum w m. Tuliszków"
 123. XVI/123/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów "Orli Staw" w Prażuchach Nowych"
 124. XVI/124/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na remont budynku Zespołu Szkół w Tuliszkowie tj. termoizolację obiektu i wymianę centralnego ogrzewania.
 125. XVII/125/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/04 RM w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew - Babiak" o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 126. XVII/126/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/03 RM w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 127. XVII/127/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2004 r.
 128. XVII/128/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. "Dryja"
 129. XVIII/129/04 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
 130. XVIII/130 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
 131. XVIII/131 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 132. XVIII/132 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy powiatowej Policji w Turku.
 133. XVIII/133 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Tuliszków zadania publicznego zakresu właściwości Powiatu Tureckiego.
 134. XVIII/134 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok..
 135. XVIII/135 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w  sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków.
 136. XVIII/136 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie oddania w użyczenie części gruntów położonych w mieście Tuliszków wchodzących w skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 982/6, 981/5 i 2807.
 137. XVIII/137 RM w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy i miasta Tuliszków na 2004 r.
 138. XIX/138/04 RM w Tuliszkowie z dnia 03 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania w zakresie kontroli.
 139. XX/139/04 RM w Tuliszkowie z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2004 r.
 140. XXI/140/04 RM w Tuliszkowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 141. XXI/141/04 RM w Tuliszkowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 2092/3 położoną w obrębie Tuliszków do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2092/4, 2092/5, 2092/6, 2092/7, 2092/8, 2092/9, 2092/10, 2092/11, 2092/12.
 142. XXI/142/04 RM w Tuliszkowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XI/89/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok.
 143. XXI/143/04 RM w Tuliszkowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok.
 144. XXII/144/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok.
 145. XXII/145/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2005 rok.
 146. XXII/146/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok na obszarze Gminy i Miasta Tuliszków.
 147. XXII/147/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2005r.
 148. XXII/148/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 149. XXII/149/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok.
 150. XXII/150/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa oraz sołectwa Grzymiszew na 2005r.
 151. XXII/151/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Tuliszków opłaty administracyjnej za czynności nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej.
 152. XXII/152/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2005 gminy i miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 153. XXII/153/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok.
 154. XXII/154/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVBI/123/04 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów „Orli staw” w Prażuchach Nowych”.
 155. XXII/155/04 RM w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości czesnego w przedszkolach samorządowych w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
 156. XXIII/156/04 RM w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 20204 r.
 157. XXIII/157/04 RM w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/124/04 RM w T-wie z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na remont budynku ZS w Tuliszkowie tj. Termoizolację obiektu i wymianę c.o.
 158. XXIII/158/04 RM w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.
 159. XXIV/159/04 RM w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków i Dyrektora szkoły, przedszkola dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuliszków oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół.
 160. XXIV/160/04 RM w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla GiM Tuliszków na 2005 r.
 161. XXIII/161/04 RM w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 r.
 162. XXIV/162/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2005 r.
 163. XXIV/163/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki  pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków.
 164. XXIV/164/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków.
 165. XXIV/165/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków.
 166. XXIV/166/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/02 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 167. XXIV/167/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana systemu opalania z węglowego na olejowe wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół w Tuliszkowie”.
 168. XXVI/168/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.
 169. XXVI/169/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu MGOK w Tuliszkowie
 170. XXVI/170/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu MB Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.
 171. XXVI/171/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 172. XXVI/172/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 173. XXVI/173/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie zbiorników wodnych położonych w obrębie Tuliszków  na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 980/12, 979/50 i  1273.
 174. XXVI/174/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Tuliszków.
 175. XXVI/175/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza na terenie Gminy Tuliszków.
 176. XXVI/176/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
 177. XXVI/177/05 RM w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie GiM Tuliszków.
 178. XXVII/178/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wzniesienia pomnika – Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Tuliszków.
 179. XXVII/179/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2004 r.
 180. XXVII/180/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 181. XXVII/181/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja i Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew – Babiak”.
 182. XXVII/182/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/172/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 183. XXVIII/183/05 RM w Tuliszkowie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia procedury w celu ustanowienia flagi Gminy i Miasta Tuliszków.
 184. XXVIII/184/05 RM w Tuliszkowie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia procedury w celu ustanowienia odznaczenia honorowego „Zasłużony dla GiM Tuliszków”.
 185. XXIX/185/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/03 RM w Tuliszkowie z dnia 29.08.03 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew – Babiak” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 186. XXIX/186/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/03 RM w Tuliszkowie z dnia 29.08.03 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2003 r.
 187. XXIX/187/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 188. XXIX/188/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/05 RM w Tuliszkowie z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja i Przebudowa drogi gminnej Grzymiszew – Babiak”.
 189. XXIX/189/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego komercyjnego z przeznaczeniem na roboty naprawcze na kolektorach i przyłączach kanalizacji sanitarnej w m.  Tuliszków i Zadworna – etap XIII.
 190. XXIX/190/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/92/95 RM w Tuliszkowie z dnia 15.12.1995 r. dotyczącej objęcia ochroną gruntów rolnych zaliczanych do klas IV, IVa, IVb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, położonych na obszarze Gminy Tuliszków.
 191. XXIX/191/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora MGOK w Tuliszkowie.
 192. XXIX/192/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora MB Biblioteki w Tuliszkowie.
 193. XXX/193/05 RM w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 . w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem n zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych gm. Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS/PL/16/P/PE/030.
 194. XXX/194/05 w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 195. XXX/195/05 RM w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 . w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie.
 196. XXX/196/05 RM w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 . w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia znajdującego się w Tuliszkowie na działce oznaczonej nr ewid. 981/3 w budynku przy Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 5 w celu ustawienia bankomatu – na okres 10 lat.
 197. XXX/197/05 RM w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 . w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie p. Włodzimierza Boruckiego.
 198. XXX/198/05 RM w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005 . w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 199. XXXI/199/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 200. XXXI/200/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest GiM Tuliszków.
 201. XXXI/201/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w Grzymiszewie oraz udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty.
 202. XXXI/202/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2006 GiM Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 203. XXXI/203/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 r.
 204. XXXI/204/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2006 r.
 205. XXXI/205/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
 206. XXXI/206/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 r.
 207. XXXI/207/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa na 2006 r.
 208. XXXI/208/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2006 r.
 209. XXXI/209/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 210. XXXI/210/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 211. XXXI/211/05 RM w Tuliszkowie z dnia 21 listopada  2005 . w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/05 RM w Tuliszkowie z dnia 17.02.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zmiana systemu opalania z węglowego na olejowe wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacją obiektu ZS w Tuliszkowie”.
 212. XXXII/212/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie uchwalenia budżetu GiM Tuliszków na 2006 r.
 213. XXXII/213/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla GiM Tuliszków na 2006 r.
 214. XXXII/214/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Tuliszków.
 215. XXXII/215/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Tuliszkowie do załatwiania niektórych spraw.
 216. XXXII/216/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
 217. XXXIII/217/05 RM w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia  2005 . w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/215/05 RM w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Tuliszkowie do załatwiania niektórych spraw.
 218. XXXIII/218/05 RM w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia  2005 . w sprawie zmiany uchwały nr II/4/02 RM z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji RM w Tuliszkowie.
 219. XXXIII/219/05 RM w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia  2005 . w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2002 RM w Tuliszkowie z dnia 25 listopada n2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RM w Tuliszkowie
 220. XXXIII/220/05 RM w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia  2005 . w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2005 r.
 221. XXXIII/221/05 RM w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia  2005 . w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/05 RM w Tuliszkowie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego komercyjnego z przeznaczeniem na roboty naprawcze na kolektorach i przyłączach kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków i Zadworna – etap XIII.
 222. XXXIV/222/06 RM w Tuliszkowie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie przyjęcia Programu       Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Tuliszków na 2006 r.
 223. XXXIV/223/06 RM w Tuliszkowie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie przystąpienia GiM    Tuliszków do Programu wyrównywania różnic między regionami na 2006 r. - obszar D
 224. XXXIV/224/06 RM w Tuliszkowie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną nr ewid. 669/1  położoną w obrębie Tarnowa do nieruchomości oznaczonej nr ewid. 669/2.
 225. XXXIV/225/06 RM w Tuliszkowie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na  współdziałanie z innymi sąsiadującymi gminami podczas realizacji Pilotażowego Programu LEADER+
 226. XXXIV/226/06 RM w Tuliszkowie z dnia 9.02.2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM  na 2006 r.
 227. Uchwała XXXV/227/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie GiM Tuliszków
 228. Uchwała XXXV/228/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach na nieruchomościach oznaczonych nr. ewid. 2092/3 położonej w Tuliszkowie, 669/2 w Tarnowie, 242/2 we Wróblinie, 13 w Wielopolu i 305 w Kiszewach oraz w sprawie określenia zasad sprzedaży w/w lokali.
 229. Uchwała XXXV/229/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na terenie GiM Tuliszków.
 230. Uchwała XXXV/230/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Nowy Świat.
 231. Uchwała XXXV/231/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 232. Uchwała XXXV/ 232/ 06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM na 2006 r.
 233. Uchwała XXXVI/233/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego GiM Tuliszków.
 234. Uchwała XXXVI/234/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenieGiM Tuliszków.
 235. Uchwała XXXVI/235/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych GiM Tuliszków na lata 2006-2013.
 236. Uchwała XXXVI/236/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Tuliszków.
 237. Uchwała XXXVI/237/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/06 RM w Tuliszkowie z dnia 23 marca 2006 r.
 238. Uchwała XXXVI/238/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bur,mistrzowi za 2005 r.
 239. Uchwała XXXVI/239/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez GiM Tuliszków zadania publicznego z z akresu właściwości Powiatu Tureckiego.
 240. Uchwała XXXVI/240/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/199/05 RM w Tuliszkowie z dnia 11.11.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 241. Uchwała XXXVI/241/06 RM w Tuliszkowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2006 r.
 242. Uchwała XXXVII/242/06 RM w Tuliszkowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2006 r.
 243. Uchwała XXXVII/243/06 RM w Tuliszkowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie”.
 244. Uchwała XXXVIII/244/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez GiM Tuliszków zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Tureckiego.
 245. Uchwała XXXVIII/245/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2006 r.
 246. Uchwała XXXVIII/246/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.
 247. Uchwała XXXVIII/247/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzenia informacji kultury za I półrocze.
 248. Uchwała XXXVIII/248/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych GiM Tuliszków na lata 2006 – 2013.
 249. 249.Uchwała XXXVIII/249/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.
 250. Uchwała XXXVIII/250/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu  Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 251. Uchwała XXXVIII/251/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu GZEAO.
 252. Uchwała XXXVIII/252/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.
 253. Uchwała XXXVIII/253/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych GiM Tuliszków.
 254. Uchwała XXXVIII/254/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków.
 255. Uchwała XXXVIII/255/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków.
 256. Uchwała XXXIX/256/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/247/06 RM w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia  zakresu i formy sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków i instytucji kultury za I półrocze.
 257. Uchwała XXXIX/257/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie”.
 258. Uchwała XXXIX/258/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa Sali sportowej w Grzymiszewie.
 259. Uchwała XXXIX/259/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Tuliszków – ul. Jabłonna etap X”.
 260. Uchwała XXXIX/260/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. Budowa drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2006 r.
 261. Uchwała XXXIX/261/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina” o wartości przekraczającej kwotę określoną w budżecie na 2006 r.
 262. Uchwała XXXIX/262/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 263. Uchwała XXXIX/263/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2006 r.
 264. Uchwała XXXIX/264/06 RM w Tuliszkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na remont drogi gminnej Tuliszków – Krępa.