UCHWAŁA NR 0007.29.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2021 rok