ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie za 2021 rok