ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2021 rok, informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok, Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu