UCHWAŁA NR 0007.76.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2025