UCHWAŁA NR 0007.61.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2024