UCHWAŁA NR 0007 63.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych