UCHWAŁA NR 0007.55.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.