UCHWAŁA NR 0007.47.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę i Miasto Tuliszków od Powiatu Tureckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych polegającego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P”