UCHWAŁA NR 0007.44.2021
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-
2024