UCHWAŁA NR 0007.44.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-

2024