„Opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej