UCHWAŁA NR 0007.31.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-
2024.