ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021

BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków

za 2020 rok, informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok oraz

informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, Radzie Miejskiej w Tuliszkowie

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu