UCHWAŁA NR 0007. 19 . 2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowości Piętno, gmina Tuliszków