UCHWAŁA NR 0007.77.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.11.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.