UCHWAŁA NR 0007.75.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020 – 2023.