UCHWAŁA NR 0007.73.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2021