UCHWAŁA NR 0007.71.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi