UCHWAŁA NR 0007.70.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjatkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.