UCHWAŁA NR 0007.68.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020 –

2023