UCHWAŁA NR 0007.63.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe