UCHWAŁA NR 0007.62.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)