UCHWAŁA NR 0007.61.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II