UCHWAŁA NR 0007.45.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-
2023.