UCHWAŁA NR 0007.29.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-

2023