UCHWAŁA NR 0007.31.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-

2023