Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych

obejmującej zadanie pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w

miejscowości Sarbicko”