UCHWAŁA NR 0007.28.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących

własność Gminy i Miasta Tuliszków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony niewchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu gminy.