UCHWAŁA NR 0007.27.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

z terenu Gminy i Miasta Tuliszków