UCHWAŁA NR 0007.26.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniawysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwłaścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymikompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym naterenie Gminy i Miasta Tuliszków