UCHWAŁA NR 0007.25.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków