UCHWAŁA NR 0007.24.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta

Tuliszków