UCHWAŁA NR 0007.22.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców

przed elektroskażeniem