Zarządzenie nr  0050.16.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie odpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Ogorzelczyn, oznaczonego numerem działki. 722/3 o powierzchni 0.0045 ha.