UCHWAŁA NR 0007.4.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tyuliszków na 2020-2023