UCHWAŁA NR 0007.2.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Spichlerz

w Tuliszkowie