Zarządzenie Nnr 0050.112.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokosci diet dla członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie oraz członków Obwodowych  Komisji do Spraw referendum w Tuliszkowie w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 8 grudnia 2019 r.