Zarządzenie nr 0050.104.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 8 października  2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tuliszkowie- etap I wymiana urządzeń technologicznych".