Zarządzenie nr 0050.93.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  11 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie"