Zarządzenie nr 0050.28.2019

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2018 rok , informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok, Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu